Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to druga szansa dla osoby fizycznej, która boryka się z problemami finansowymi. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (czyli konsumenta) staje się coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długów. Dotychczasowy dłużnik otrzymuje szansę na nowy start – bez obciążeń finansowych, których obecnie nie jest w stanie samodzielnie spłacać.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zatem złożyć osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Muszą one udowodnić, że są niewypłacalne, że nie stać ich na opłacenie zaciągniętych kredytów, rachunków, bieżących potrzeb, a egzekwowanie należności wobec nich jest bezskuteczne. Kluczową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest stan niewypłacalności dłużnika. Jednak na ocenę zasadności skierowania takiego wniosku do sądu wpływa również wiele innych okoliczności, które bierze pod uwagę sąd rozpoznający wniosek o upadłość osoby fizycznej.

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie analizy sytuacji materialnej dłużnika, podstaw do skierowania sprawy na drogę sądową, przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, a także reprezentowania dłużnika w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Kancelaria gwarantuje osobistą reprezentację radcy prawnego przed sądem upadłościowym oraz bieżące monitorowanie sprawy.

Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest rozwiązaniem stosunkowo nowym w polskim porządku prawnym, bowiem znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej, które weszły w życie z końcem 2014 r. wpłynęły na dynamiczny przyrost postępowań upadłościowych, które z roku na rok stale rosną.
Dotychczasowa praktyka wypracowana przez ostatnie lata kierowania wniosków o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego wskazuje, iż aktualnie ustawodawca przyznał prymat
doprowadzenia do oddłużenia konsumenta nad zaspokojeniem roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Nie wyłącza to jednak badania przez Sąd okoliczności, które mogły doprowadzić do stanu niewypłacalności dłużnika, a wystąpienie negatywnych przesłanek wyklucza możliwość oddłużenia i skutkuje oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd. Innymi słowy sąd w postępowaniu o ogłoszenie upadłości będzie szczegółowo badał, czy nie występują negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości tj. czy dłużnik swoim umyślnym postępowaniem bądź wskutek rażącego niedbalstwa nie doprowadził do swojej niewypłacalności bądź nie pogłębił zadłużenia.  W tym celu sąd będzie analizował każdy przypadek indywidualnie badając czy np. dłużnik świadomie nie zwiększył swojego zadłużenia oraz niewypłacalności, czy informował wierzycieli o stanie swojego majątku i możliwej niewypłacalności, czy celowo nie wyprzedawał swojego majątku, bądź czy nie pogarszał swojej sytuacji przez np. nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę czy też zrzeczenie się majątku (darowizny, spadku). Sąd będzie również sprawdzał, czy w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, czy dłużnik podał we wniosku zupełne oraz prawdziwe dane, a także czy dłużnik jako wcześniejszy przedsiębiorca miał możliwość, ale nie złożył wniosku o upadłość w przewidzianym przepisami terminie. Tego typu sytuacje mogą doprowadzić do oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości już w pierwszym etapie postępowania, dlatego też bardzo ważnym jest przeprowadzenie wnikliwej analizy sytuacji majątkowej i rodzinnej dłużnika w celu określenia szans na powodzenie w postępowaniu oddłużeniowym.

DŁUŻNIK BEZ MAJĄTKU A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Aktualnie w związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z umorzeniem zobowiązań dłużników – konsumentów, cześć osób noszących się z zamiarem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zastanawia się, czy istnieje możliwość ogłoszenia bankructwa w momencie nieposiadana żadnego majątku. Wraz ze zmianą przepisów doszło do znacznego zliberalizowania przesłanek determinujących ogłoszenie upadłości również w zakresie obowiązku posiadania majątku przez niewypłacalnego konsumenta. Obecnie jest szansa na uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez dłużników, którzy nie dysponują żadnym majątkiem z tego względu, że upadłość konsumencka ma prowadzić do oddłużenia i taki jest jej cel, w odróżnieniu do upadłości przedsiębiorców, która zmierza do możliwie jak największego zaspokojenia wierzycieli, co z kolei warunkuje konieczność posiadania majątku.

ETAPY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

W pierwszym etapie postępowania, który rozpoczyna się złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, Sąd analizuje sytuację majątkową dłużnika, a także okoliczności, które doprowadziły
do stanu niewypłacalności. Sąd w tym celu bada szczegółowo nie tylko to, czy występują przesłanki pozytywne do ogłoszenia upadłości, ale również to, czy dłużnik swoim
postępowaniem nie doprowadził umyślnie do swojej niewypłacalności bądź czy nie przyczynił się do jej powstania wskutek rażącego niedbalstwa. Ten etap kończy się wydaniem postanowienia o
ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bądź postanowieniem o oddaleniu wniosku.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika rozpoczyna drugi etap postępowania upadłościowego zwanego „właściwym postępowaniem upadłościowym”. Od momentu wydania postanowienia w przedmiocie upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli. Zarząd nad majątkiem dłużnika będzie sprawował syndyk, a więc dłużnik nie może podejmować żadnych rozporządzeń finansowych w stosunku do swojego majątku. Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania sądowe oraz administracyjne, natomiast postępowania wszczęte już po ogłoszeniu upadłości mogą być prowadzone wyłącznie przez syndyka. Syndyk zobowiązany jest do sporządzenia listy wierzytelności i objęcia zarządem majątku dłużnika, a następnie jego spieniężenia w celu zaspokojenia wierzycieli.

Trzecim etapem postępowania jest wykonywanie planu spłaty wierzycieli. Na tym etapie dłużnik odzyskuje zarząd nad swoim majątkiem, a syndyk nie bierze już udziału w postępowaniu. Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli, gdy likwidacja majątku upadłego nie zaspokoiła w całości zobowiązań lub gdy dłużnik nie posiadał żadnego majątku, a jego sytuacja wskazuje na to, że będzie zdolny do wykonywania spłat na poczet planu spłaty. Płatności wynikające z planu spłaty są dopasowane do możliwości zarobkowych, zarobków oraz kosztów utrzymania upadłego. Plan taki może zostać ustanowiony również wtedy, gdy upadły nie posiada zatrudnienia, lecz w ocenie sądu jest on w stanie bez większego problemu podjąć zatrudnienie. W wyniku przeprowadzonego postępowania część należności może zostać umorzona, natomiast ma to miejsce zwykle po wykonaniu planu spłaty, który może zostać ustanowiony na maksymalnie 36 miesięcy, a w wyjątkowych okolicznościach wydłużony o kolejne 18 miesięcy.

Po rzetelnym wykonaniu obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli następuje oddłużenie, które jest umorzeniem nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań. Dla dłużników zmagających się od dawna z trwającą windykacją bądź egzekucją komorniczą otwierają się nowe możliwości, w związku z trwałym uwolnieniem się od swoich długów. Finansowe obciążenia, które były potęgowane przez stale rosnące odsetki przestają istnieć, przez co wstrzymana zostaje pętla zadłużenia spędzająca dłużnikom sen z powiek.

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się poprzez wypełnienie urzędowego formularza oraz skompletowanie dokumentów poświadczających istnienie okoliczności, które uzasadniają nasze żądanie. Nie warto zatem ryzykować i zastanawiać się czy uda nam się poprawnie złożyć wniosek, ponieważ nieuwzględnienie naszego wniosku w pierwszym etapie postępowania zamyka nam drogę do oddłużenia na najbliższe 10 lat. Zdecydowanie pewniej i bezpieczniej jest zaufać profesjonalistom, którzy nie tylko przeanalizują wnikliwie sytuację dłużnika i przygotują wszystkie formalności, ale także będą wsparciem merytorycznym na każdym etapie trwania postępowania. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oddłużeniowych, a nasza praktyczna wiedza przekłada się na sukcesy Klientów, którzy w wyniku ogłoszenia bankructwa mają szansę na nowy, lepszy start.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.