Mediacje

Mediacje

Radca prawny Paula Serweta-Dęga jest mediatorem działającym w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w negocjacjach oraz mediacjach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego.

Przy prowadzeniu mediacji stosuje Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora uchwalone w dniu 26 czerwca 2006 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod  Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Standardy służą jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej oraz zapewniają większe bezpieczeństwo stronom mediacji.

Czym są mediacje?

Mediacja to alternatywna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Oficjalność procedur sądowych oraz atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący. W takich warunkach nie ma miejsca na podejmowanie rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu.

Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania.

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

Mediacja stanowi skuteczny sposób na rozwiązanie sporu.

 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.
W sprawach cywilnych prowadzenie mediacji możliwe jest np. z sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, rozwiązanie lub niewykonanie umowy. W sprawach gospodarczych mediacje również mogą dotyczyć sporów o zapłatę, o wykonanie umów, ustalenia obowiązków w ramach umowy konsorcjum, czy też ustalania wysokości odszkodowań.

Mediacja w sprawach rodzinnych oszczędza członkom rodziny – co szczególnie istotne w przypadku dzieci – wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach. W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

Mediację rodzinną warto stosować w sprawach o:

 • zaspakajanie potrzeb rodziny
 • rozwód i separację
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • sporządzenie planu wychowawczego
 • sprawowanie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 • podział majątku wspólnego
 • rozliczenie nakładów
Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.